Bảo vệ mục tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu Cố Định

Bảo vệ mục tiêu Cố Định

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu Cố Định là loại dịch vụ bảo vệ phổ thông nhất. Tính chất của bảo vệ là mục tiêu cố định không di chuyển bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện nằm cố định trong phạm vi chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách

Chia sẻ: