Bảo vệ tòa nhà

Bảo vệ tòa nhà

Bảo vệ tòa nhà

Bảo vệ tòa nhà

Bảo vệ tòa nhà

 Bảo vệ Tòa nhà là loại hình bảo vệ an toàn về tính mạng cũng như tài sản của toà nhà và khách hàng của Tòa nhà.

- Duy trì nội quy, quy định, qui chế hoạt động của Toà nhà.
- Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài.
- Ngăn chặn và phòng ngừa xung đột gây mất an ninh trật tự.
- Ngăn chặn khủng bố dưới các hình thức.
 
  Đây là loại hình bảo vệ mang tính chất phức tạp, cần uyển chuyển, khéo léo cả về nghiệp vụ và cách làm việc.
 
Chia sẻ: